Regulamin

DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W regulaminie następujące terminy będą miały znaczenie przypisane im poniżej:
  • SEO Lite – oznacza firmę lokoz.com s.c. mieszczącą się przy ul. Podmiejskiej 5, 19-300 Ełk. NIP: 848-180-67-60, REGON: 280318156.
  • Klient – oznacza osobę fizyczną, prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw.
  • Usługa – udostępnianie miejsca na serwerze przez SEO Lite o określonej pojemności i wyznaczonym miesięcznym limicie transferu danych.
  • Limit transferu – wyznaczony przez SEO Lite i zawarty w każdym Pakiecie Hostingowym limit przepływu danych z i do serwera wirtualnego Klienta. W skład limitu transferu wchodzą dane generowane przez protokół HTTP, FTP, SMTP, POP3.
  • Abonament – uiszczenie z góry przez Klienta opłaty za Usługę świadczoną w określonym okresie czasowym.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Usług oferowanych przez SEO Lite, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje o charakterze porządkowym.
 3. Dokonanie pierwszej płatności lub założenie Usługi na okres testowy jest równoznaczne z potwierdzeniem, iż Klient zapoznał się z treścią regulaminu oraz tym samym go zakceptował.
 4. Łamanie zasad regulaminu przez klientów SEO Lite powoduje skutki przewidziane w niniejszym regulaminie oraz przepisach prawa cywilnego.
 5. Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez SEO Lite zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Jednocześnie oświadcza, iż został poinformowany przez SEO Lite o możliwości zmiany i prawie wglądu do zgromadzonych danych osobowych. SEO Lite zastrzega sobie prawo do zamieszczenia adresu strony klienta w zestawieniu klientów oraz referencjach.

PŁATNOŚCI

 1. Osoba zamawiająca Usługę, powinna uiścić opłatę za nią w terminie 14 dni. Po tym okresie konto zostanie zawieszone na kolejne 7 dni. W przypadku nie odnotowania płatności na koncie SEO Lite, konto zostanie bezpowrotnie usunięte.
 2. Klient zostaje powiadomiony o wygasaniu swojego konta 14 dni przed. W przypadku braku odnotowania wpłaty, Usługa po tym okresie będzie przez kolejne 14 dni zablokowana, a następnie bezpowrotnie usunięta.
 3. Datą wniesienia opłaty jest data uznania salda na rachunku bankowym SEO Lite.
 4. SEO Lite nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień w zaksięgowaniu opłaty na koncie bankowym, zawinionych przez osoby trzecie: poczta, banki, itp.
 5. Ceny Usług oraz usług dodatkowych dostępne są na stronie internetowej SEO Lite. Usługi dodatkowe uruchamiane są tylko na życzenie klienta po wniesieniu przez niego opłaty za wykonanie usługi dodatkowej na konto bankowe SEO Lite
 6. SEO Lite zobowiązuje się do nie podwyższania ceny z dnia zamówienia Usługi. Zmiany cen usług dotyczą tylko nowo zakładanych kont, stare natomiast będą przedłużane po cenie z dnia zamówienia Usługi.
 7. Zmiana na życzenie klienta typu Usługi w trakcie okresu abonamentowego:
  • na tańszą – nie jest możliwe, do upłynięcia opłaconego okresu abonemntowego
  • na droższą – klient dopłaca różnicę pomiędzy Usługami, nie wydłuża się okres opłacanego abonamentu.

OBOWIĄZKI, PRAWA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. SEO Lite zobowiązuje się zapewnić klientowi stały i nieprzerywalny dostęp do wykupionych usług. Dostępność w ramach usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego jest zagwarantowana na poziomie 99%.
 2. SEO Lite zobowiązuje się do aktywacji Usługi, w ciągu 48 godzin od odnotowania wpłaty
 3. Każdy brak możliwości dostępu do wykupionej Usługi, zawiniony przez SEO Lite, trwający ponad 24 godziny, SEO Lite zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia abonamentu na Usługę o okres tygodnia za każde rozpoczęte 24 godziny.
 4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych. Podanie błędnych danych lub niepełnych, skutkuje zawieszeniem konta lub jego usunięciem, bez zwrotu wpłaconych pieniędzy.
 5. Zabrania się udostępniania danych dostępowych do konta osobom trzecim, oraz dalszej odsprzedaży usługi(z wyłączeniem kont reseller).
 6. SEO Lite nie ponosi odpowiedzialność za materiały przechowywane przez swoich klientów, oraz świadczone przez nich usługi. SEO Lite zobowiązuje się do reakcji na zgłoszenia dotyczące łamania prawa przez klientów, oraz wyciągania w stosunku do niech konsekwencji.
 7. Zabrania się utrzymania na serwerze materiałów niezgodnych z polskim prawem, działania na szkodę osób trzecich, rozsyłania SPAMu, działania na szkodę pozostałych klientów SEO Lite (nadmierne wykorzystywanie zasobów serwera, mocy obliczeniowej procesora).
 8. SEO Lite nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe ze zdarzeń losowych, działania osób trzecich, nieotrzymania poczty elektronicznej oraz innych wynikłych nie z winy SEO Lite.
 9. SEO Lite ponosi odpowiedzialność za straty wynikłe z winy SEO Lite do kwoty wniesionego abonamentu przez klienta.
 10. Klient powinien posiadać aktualną kopie materiałów zamieszonych na serwerze. SEO Lite wykonuje kopie bezpieczeństwa 3 razy w tygodni, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane klienta, jak też za ich uszkodzenie lub utratę.
 11. SEO Lite zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z klientem, bez podania przyczyny stosując 7 dniowe wypowiedzenie. Klientowi przysługuje w takim przypadku zwrot pieniędzy za niewykorzystany abonament, proporcjonalny do liczby dni pozostałych do końca umowy.
 12. SEO Lite ma prawo do usunięcia konta klienta, lub jego zablokowania, bez możliwości zwrotu wpłaconej kwoty, w przypadku złamania regulaminu.
 13. W przypadku przekroczenia Limitu Transferu, konto klienta jest blokowane do kolejnego okresu rozliczeniowego. Klient ma prawo powiększyć limit transferu, w cenie zawartej w cenniku, znajdującym się na stronie SEO Lite.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacja klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym świadczeniem Usług może zostać przesłana na adres SEO Lite tylko w formie pisemnej i powinna zawierać następujące dane:
  • dane Klienta umożliwiające jego identyfikacje, oraz późniejszy kontakt
  • rodzaj Usługi, której dotyczy reklamacja
  • zarzuty oraz okoliczności uzasadniające reklamację
  • ewentualny żądany sposób usunięcia zarzuconego naruszenia
 2. SEO Lite zobowiązuje się udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Klient otrzyma odpowiedź wskazującą rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie rozstrzygnięcia.
 3. SEO Lite zobowiązuje się do zwrócenia pieniędzy za niewykorzystany abonament w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu umowy tylko i wyłącznie w przypadku obniżenia poziomu bezawaryjności poniżej gwarantowanego w regulaminie. W innych przypadkach zwrot za niewykorzystany abonament nie jest możliwy.

PROGRAM PARTNERSKI – OGÓLNE ZASADY

 1. Zgromadzone środki można wypłacić po przekroczeniu kwoty 100 złotych.
 2. Klient otrzymuje 30% od wartości zamówienia oraz odnowienia usługi.
 3. Uzyskane pieniądze można wykorzystać na opłacenie usług bądź wypłacić na konto bankowe lub konto Paypal.
 4. Podstawą wypłaty środków jest wystawienie faktury.
 5. Na utworzonej fakturze, jako identyfikator usługi, należy wpisać „Prowizja za program partnerski [nazwa użytkownika lub aktualny adres email]„.
 6. Faktura musi być wystawione na poniższe dane:
  lokoz.com s.c.
  ul. Armii Krajowej 22c
  19-300 Ełk, Polska
  NIP: 848-180-67-60

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. SEO Lite zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie. Regulamin w aktualnej wersji zawsze dostępny jest na stronie SEO Lite, o każdorazowej zmianie klient zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną, wysłaną na adres podany podczas rejestracji.
 2. Zarówno SEO Lite jak i klient w trakcje realizacji Usługi, zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych.
 3. Wszelkie kwestie sporne będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku możliwości porozumienia właściwym do rozstrzygania będzie sąd właściwy dla siedziby SEO Lite.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa cywilnego oraz odpowiednich ustaw.
 5. Użytkownik odpowiada za skutki złożenia nieprawdziwych oświadczeń, podania nieprawdziwych danych lub nieinformowania SEO Lite o ich zmianie.